Träd /Trees

Projekt CederEk - digitalt samarbete mellan barn och pedagoger i Sverige och Irland under rubriken:
 Project CederEk - digital collaboration between children and teachers in Sweden and Ireland, entitled:

Sett genom barnens ögon - Seen through children's eyes

Google översätt /  Google translate

Google översättare gör ofta många och stora fel, men vi provar det och hoppas att vi kan förstå varandra.

Google translator often makes numerous and major errors, but we will try it and hope that we can understand each other.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Så här gör du / Here's how we write:

Om du kan översätta själv till det andra språket blir det allra bäst. Googles översättningar är ofta mycket, mycket dåliga. Men oftast förstår man ändå innebörden i det skrivna.

If you can translate yourself into the second language it is of course the very best. Google's translations are often very, very bad. But usually we still understand the meaning of the writing.

Skriv din text på vanligt sätt, kanske direkt i bloggen eller kanske vägen via Word.

Enter your text in the usual way, perhaps directly in the blog or maybe the way through Word.

När du är klar kopierar du all text och klistrar in den här:

When finished, copy all the text and paste it here:

www.translate.google.com 

Om du förstår språket, läs noga igenom det som Google föreslår. Du kan kanske själv rätta till några av de största misstagen som Google gjort.

If you understand the language, read carefully what Google suggests. You may be able to self-correct some of the biggest mistakes made by Google.

Se sen till att båda texterna hamnar i ditt dokument. Ditt eget språk först och översättningen efter. Svenska skrivet med vanliga tecken och engelska skrivet med kursiv text. (Då är det lättare att hitta sitt eget språk när man ska läsa.)

Then make sure that both texts end up in your document. Your own language first, and after that the translation. Swedish written in ordinary style and English characters written in italics. (Then it's easier to find your own language when you want to read.)

 

Vi ses i bloggen - See you in the blog!

 

Översättning / Translation Lexin, svenska till engelska - english to swedish