Digitala möten i modersmålsundervisningen

 

Bakgrund

I mitt arbete som handledare har jag i mötet med pedagoger under en tid haft tillgång till det digitala klassrummet Adobe Connect.

Det möjliggör en digital kommunikation och digital närvaro där man kan mötas med ljud, bild och i närtid.

I detta utvecklingsarbete har jag haft förmånen att träffa två modersmålslärare för att prova arbetssättet, då riktat till modersmålselever.

Mobil lärare eller mobil elev

För att modersmålsundervisningen överhuvudtaget ska komma till stånd innebär det oftast större eller mindre förflyttningar för både lärare och elever.

Det finns en inbyggd svårighet att samla elever och lärare på samma plats speciellt för de lärare som undervisar i språk med mindre elevunderlag.

Ska eleverna förflyttas mellan skolor eller ska läraren åka runt för att möta eleverna där de befinner sig?

Det här utvecklingsarbetet där jag har varit handledare för två modersmålslärare, med fokus på digitala möten, har syftet varit att se vilka effekter det kan få för lärare och elever av att mötas digitalt och vilka för- och nackdelar kan man se med arbetssättet. 

Få elever som blev fler

Nada som undervisar i bosniska, kroatiska och serbiska möter många elever under en vecka, i många varierande åldrar och från olika årskurser.
Det gör också Abdirashid som undervisar i somaliska.
Vi funderade över hur många elever utvecklingsarbetet skulle omfatta.
Vi utgick i tankar och diskussioner alltifrån en elev till alla elever.
Mina erfarenheter som handledare av digitala utvecklingsområden är att det är bra att börja smalt och sen utöka.
Vi utgick därför från en av Nadas elever och en grupp med tre elever som Abdirashid träffar.

Effekterna blev intressanta. 

Abdirashid hade en inarbetad grupp som ägnade regelbunden tid i det digitala klassrummet.
Nada utgick från en elev och där skapades vartefter tiden gick, spontana möten mellan fler elever, både över skolgränser och till och med över kommungränser.
Våra elever hade ett utbyte med elever från en annan kommun i Stockholmsområdet. 
Att översätta det till att gälla kommunikation med elever i hemlandet är lätt att tänka sig och det blir tydligt att det inte är så svårt att genomföra.

Arbetssätt och teknik

Det är lätt att vara tidsoptimist. Det tar mer tid än man tror att tillägna sig ett helt nytt arbetssätt och att verkligen hitta fram och hantera det i skarpt läge.
Ingenting är speciellt svårt när man sitter i lugn och ro tillsammans i en vuxenlärande situation.
Som handledare har jag visat och vi har provat tillsammans steg för steg.
Det är något helt annat att gå ut i "skarpt läge". 
Fungerar tekniken på min dator som den gjorde sist?
Fungerar allt som det ska på denna skola och i denna situation?
Hur var det nu…?
Eleverna ska få vad de har rätt till i sin undervisning, både innehållsmässigt och tidsmässigt. De ska inte hamna i teknikproblem.

Sommarens lärande stunder

Vi valde ett första tema som i sig inte skulle vara alltför tungt och där vi kunde utnyttja några av de funktioner vi tittat närmare på i verktyget som vi använde.

Temat var "Sommarens lärande stunder och om det kan du läsa under rubriken "Arbetet med eleverna" i menyn.

Tiden som en faktor både för och emot oss

- Lärarnas tid med eleverna
Det är en komplikation att läraren endast träffar eleverna en timme varannan vecka. Det blir mycket sårbart. När något inträffar just den timmen, elev eller lärares sjukdom, studiedag, idrottsdag osv så blir det en månad mellan träffarna och elever och lärares ses då endast en timme per månaden.
Det är då svårt att skynda framåt rent allmänt men också att få ordentlig fart på ett sådant här utvecklingsarbete.
- Tiden har också varit vår vän
Vi har träffats ungefär en gång var tredje vecka och den första tiden deltog inga elever alls utan vi förde viktiga pedagogiska diskussioner om möjligheterna med detta arbetssätt, vad man behöver tänka på som skiljer sig från det vanliga sättet att undervisa och tankar runt hur vi skulle lägga upp vårt arbete tillsammans.
En stor del av den första tiden handlade också om att tillägna sig arbetssättet tekniskt och digitalt. Vi är alla mer eller  mindra "digitala" idag och allt kan verka enkelt men allt måste också få sin tid innan man kan komma igång på riktigt.
Tid att låta ett nytt arbetssätt och en ny arbetsform sjunka in och möjligheten att göra allt detta till sitt eget. 
Den delen är också den som är svårast att värdera i tid och kraft, för det är en tankevända man ska göra:
Hur gör jag nu när jag inte har eleven framför mig fysiskt som jag är van?
Vad skiljer och vad måste jag förändra för att få det att fungera?
Det har varit ett spännande arbete och på övriga sidor kan du läsa mer om hur Nada och Abdirashid arbetat med sina elever och även se några av elevernas digitala arbeten.
Ingela Ek, handledare Digitala lärprocesser