Digitala möten i modersmålsundervisningen

 

Koppling till kursplanen 

Nada reflekterar

Här har vi ett utvecklingsområde där vi jobbar med alla nivåer samtidigt.

Hur bygger man upp en bra lektion?

Jag jobbar från den erfarenhet som jag har. Språkutvecklande arbetsätt på olika sätt. Min drivkraft i arbetet har varit att få en språkutveckling och att motivera eleverna.
Jag vill att eleverna ska driva sitt eget arbete framåt. Dessutom vill jag i enlighet med det centrala innehållet i modersmålet att de ska lära sig att använda språkliga strategier.

Innehållet är indelat i kunskapsområden som tillsammans ringar in centrala delar av ämnet.

Det centrala innehållet i modersmål är indelat i kunskapsområdena:

   Klicka på bilden för länk till kursplan!

Vilka områden man än väljer ut så tenderar innehållsbeskrivningarna att överlappa varandra.

Språkbruk är till exempel något som med nödvändighet ingår i alla områden. Det är inte möjligt att läsa och skriva utan att bruka språket och det finns inte heller några texter som skapas utan språk.

Därför är det viktigt att strukturera och presentera innehållet i undervisningen. Det finns en progression som gör att ett innehåll blir mer komplext ju äldre eleverna blir om eleverna får möta olika typer av texter genom alla grundskolans nio år.

I dessa fall finns i stället en progression inskriven i kunskapskraven där det är möjligt att se vad en elev kan förväntas klara av vid en given tidpunkt.

För att detta ska bli verklighet arbetar jag med stöttning och diskussioner, vilket i sin tur leder till att jag kan arbeta med formativ bedömning.

Jag kan utvärdera med eleverna under arbetets gång och ge dem feedback.

Pedagogisk planering ligger till grund för elevuppgifter utifrån Lgr 11 och till det har vi Botkyrkas planeringsmall.

Nu har jag fått nya tankar och erfarenheter som ska omsättas i praktiken.

Eleverna har alltid Internet och de är uppväxta med digital teknik, så det är inget nytt som de behöver lära sig.

Hur kan vi då förhålla oss till detta faktum och hur kan då undervisning, redovisning och samarbete se ut? Hur rustar vi eleverna för framtiden?

Tanken på ett digitalt klassrum har lockat mig länge.

Nu blev det dags att testa idéerna i verkligheten.

Jag fann det glädjande i mitt arbete att mycket talar för vikten av personliga möten och relationer tillsammans med modern teknik som en väg till framgång.